Visit us

Chemijos str. 29G, Kaunas, LT-15333

PHONE US

Phone: +370 374 52580 / Whatsapp: +370 67637502